Artikel 1: toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Garden Gate.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/leveren van materialen.
1.3. Opdrachtnemer: Garden Gate te Arnemuiden.

Artikel 2: aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3: rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle Rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen.

Artikel 4: adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: levertijd

5.1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer.

5.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkwerkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te [laten] leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: risico

6.1. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 7: prijswijziging
7.1. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom.

Artikel 8: onuitvoerbaarheid van de opdracht.
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat
leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,het weer,aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichting dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: omvang van het werk
9.1. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de prijs akkoord is op montagewerkzaamheden in c.q. op obstakelvrij terrein, waarvan de grondgesteldheid van dien aard is dat de uitvoering van het opgedragen werk geheel volgens de door opdrachtnemer vastgestelde normen kan geschieden, dient daartoe, door opdrachtgever aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
A. Het terrein dient vrij te zijn in en boven de grond van de bestratingen en/of of verhardingen, puin, rioleringen, greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen, boomstronken of wortels, begroeiingen, hogere grondwaterstand dan 60 cm. Maaiveld en verder alles waarvoor hak-/breekwerk nodig is.
B. Aan de buitenzijde van het te plaatsen afscheiding dient in vrije werkruimte te zijn 100 cm. Aan de binnenzijde dient in vrije werkruimte te zijn van minimaal 100 cm.
C. Op terreinen, waarop de erfafscheiding waterpas gemonteerd moet worden, dient het nodige egaliseerwerk verricht te zijn.
D. het gehele terrein moet zodanig toegankelijk zijn dat de materialen per vrachtwagen op diverse punten gelost kunnen worden,zodat maximaal over een afstand van 25 meter materiaal verplaatst hoeft te worden.
E. Eventuele kabels, leidingen, draden, buizen, rioleringen e.d. moeten schriftelijk en tijdig aan de opdrachtnemer worden opgegeven. Uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit dat deze kabels, leidingen etc. op het terrein duidelijk en op de juiste plaats, aan de hand van tekeningen, met piketten moeten zijn aangegeven.
F. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen dat het terrein niet voldoet aan het in dit artikel sub a t/m e genoemde, of op het feit dat opdrachtnemer of haar vertegenwoordiger:het terrein gezien heeft of had kunnen bekijken.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
A. Werkzaamheden die het terrein in de staat brengen als in artikel 9.1 omschreven;
B. Het terugplaatsen van de door opdrachtnemer uitgestoken graszoden en/of uitgebroken, plaveisel en/of uitgebroken verharding van welke aard ook.
C. De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
D. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen, waaronder het leveren, leggen en aansluiten van voedings- c.q. stuurstroomkabels van elektrisch aangedreven hekwerkcomponenten;
E. De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
F. De kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
G. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
A. Er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
B. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
C. Van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten.
11.2. Met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden wordt uitdrukkelijk bepaald. Dat opdrachtgever er voor dient te zorgen dat:
A. Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de
benodigde voorzieningen, zoals:
– water en elektriciteit;
– afsluitbare droge opslagruimte; (indien nodig)
B. De afrasteringen en/of poorten zullen worden geplaatst op de lijn en de hoogte, welke door opdracht gever wordt aangegeven, zoals in offerte/order staat vermeld. De afrasteringen en/of poorten, indien dit een foutieve plaatsing tot gevolg heeft, een mogelijke herplaatsing geheel voor rekening van opdrachtgever uitgevoerd zal worden.
C. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van opdrachtnemer niet regelmatig, en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, opdrachtnemer gerechtigd is de daaruit voortvloeiende kosten van meerwerk aan de opdrachtgever in rekening te brengen conform het bepaalde in artikel 10.
D. Dat de aanslagblokken die ten behoeve van poortgrendels door opdrachtnemer worden geplaatst, tot gevolg kunnen hebben dat bestrating op hoogte moet worden gebracht en deze werkzaamheden nimmer in de overeengekomen prijs en uit te voeren werken zijn begrepen.

Artikel 12: oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
A. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
B. Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk, telefonisch kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
C. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 40 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk, telefonisch kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
A. Bedrijfsschade waaronder bij voorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
B. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
C. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever, aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer Voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie, en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal
aanleveren;
14.4. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie, deze is voor betonelementen 10 jaar. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.6. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.8. A. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
– corrosie op niet verzinkte staal onderdelen.
B. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 15: reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk,telefonisch bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Niet afgenomen zaken wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 16: betaling
16.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
16.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
A. Bij balieverkoop contant;
B. Als betaling is overeengekomen:
– 100% van de totale prijs na oplevering.
C. In alle overige gevallen binnen 10 dagen na factuurdatum.
16.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
16.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
A. Een betalingstermijn is overschreden;
B. Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
C. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
D. De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
E. De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
16.5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
16.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van euro 50. De kosten worden berekend op basis van de Volgende tabel:
Over de eerste euro 3.000 15%
Over het meerdere tot euro 6.000 10%
Over het meerdere tot euro 15.000 8%
Over het meerdere tot euro 60.000 5%
Over het meerdere vanaf euro 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening Volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
16.7. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17: eigendomsvoorbehoud en pandrecht
17.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
A. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
B. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen.
C. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
17.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
17.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
17.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.


Artikel 18: ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming,van opdrachtnemer, en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 19: toepasselijk recht en forumkeuze
19.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
19.2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen,tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.